De aard van kennis

forum

De aard van kennis

kennis

Kennis wordt vaak omschreven als kennis van iets of iemand, waaronder kennis van feiten, vermogens of dingen. Volgens sommigen kan kennis op verschillende manieren en door veel verschillende bronnen worden verworven, waaronder directe ervaring, directe waarneming, rede, leren, logische deductie, bewijs, onderwijs en persoonlijke ervaring. In een recenter verleden is kennis ook in verband gebracht met intellectuele activiteit, het proces van het verwerven van kennis, en kennis als leerproces. Over deze laatste definitie wordt momenteel veel gediscussieerd, vooral omdat kennis lijkt te worden geassocieerd met degenen die als intellectueel worden beschouwd of degenen die intellectuele activiteiten ontplooien.

Het debat draait om de vraag of kennis impliciet of feitelijk kan zijn. De traditionele opvatting is dat kennis ofwel impliciet ofwel expliciet is, afhankelijk van de relatie tussen kennis en toeschrijving. Volgens deze opvatting is kennis ofwel intentioneel ofwel spontaan, en is kennis die impliciet is niet beschikbaar voor de subjecten van de kennis vanwege de manier waarop toegang tot de kennis wordt verkregen, in tegenstelling tot kennis die expliciet is. De impliciete kennis verschaft dus geen toegang tot de kennis waarmee zij geen verband houdt, maar is kennis die is afgeleid van een eerdere ervaring.

Volgens deze opvatting is kennis noch louter informatie, noch een macht, maar is het iets waartoe men in feite in staat kan zijn. Hiermee bedoelen zij dat kennis geen verplichting is om uit te voeren, maar veeleer een zelfstandige handeling. Een goed voorbeeld van deze onafhankelijkheid is wanneer iemand in een bepaalde situatie beslist wat hij wel en wat hij niet moet kopen. Als die persoon zijn beslissing zou baseren op louter informatie, zou hij kiezen wat te kopen op basis van louter informatie. Wanneer diezelfde persoon echter redeneert om tussen de twee mogelijkheden te kiezen, houdt hij rekening met zijn kennis van wat hij wel en wat hij niet moet kopen, waarbij de eerste kennis uit de tweede is afgeleid. Hieruit volgt dat kennis noch een verplichting is om iets te doen, noch een bevoegdheid om iets te doen.

Contact