De filosofie van de kennis

forum

De filosofie van de kennis

kennis

Kennis is de kennis van iets, een entiteit, een persoon, of een idee, waaronder feiten, ideeën of objecten. Volgens velen kan kennis alleen worden verworven door ervaring, rede, geheugen, directe ervaring, reflectie en leren. Kennis moet dus noch onafhankelijk noch subjectief zijn, maar zowel onafhankelijk als afhankelijk van anderen om te kunnen bestaan. Kennis van feiten kan bijvoorbeeld worden verkregen door ervaring, maar kennis van het gebruik van een schroevendraaier wordt niet noodzakelijkerwijs direct uit ervaring geleerd, hoewel het kan worden verkregen door reflectie en rationalisatie.

De meest gebruikte voorbeelden van kennis zijn die in de natuur- en menswetenschappen, waar kennis verwijst naar het vermogen om dingen te weten over de natuurlijke wereld en specifieke gebeurtenissen in het bijzonder. De natuurwetenschappen, zoals natuurkunde en scheikunde, houden zich voornamelijk bezig met materie, wat betekent dat men dingen kan weten over specifieke atomen of moleculen. Het is ook belangrijk op te merken dat kennis op dit gebied soms empirisch is, wat betekent dat zij eerder gebaseerd is op observatie en experimenten dan op zuivere cognitie. Kennis op dit gebied heeft ook vaak betrekking op kennis over hoe bepaalde fysische processen werken. In deze wetenschappen verwijst kennis naar algemene wetten die bepaalde instanties en verschijnselen beheersen.

Filosofen hebben betoogd dat kennis te maken heeft met het zijn van kennis krachtens een zelfverwijzing (zoals in de definitie hierboven), maar deze opvatting is alom verworpen. Volgens deze opvatting verwijst kennis in het geheel niet naar een object, maar berust kennis op het subject van kennis als a priori kennis. Volgens deze opvatting is kennis kennis als een instrument voor waarheidsrechtvaardiging, dat wordt bepaald door het gebruik en de toepassing van kennis in samenhang met andere bekende kennis om nieuwe concepten te vormen. Andere filosofen stellen dat kennis kennis is, ongeacht of deze is afgeleid van objecten, ervaringen, of andere bronnen. Deze laatste opvatting is de meer gangbare versie van de filosofie van de kennis.

Contact