Kernonderwerpen voor Business Intelligence Training

forum

Kernonderwerpen voor Business Intelligence Training

knowledge

Kennis is een eeuwenoud, bijna universeel concept. Sinds de mens zich in de vroege stadia van zijn bestaan ontwikkelde, heeft kennis een belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Kennis wordt door het Woordenboek (10e editie) omschreven als "de vaardigheid of het vermogen om te leren; ervaring". Volgens deze definitie is kennis niet iets abstracts, zoals algemene kennis, die we zouden kunnen verwerven door te studeren voor een proefwerk, maar iets concreets en bijzonders, zoals hoe je een auto bestuurt. Hoewel kennis een waardevolle vaardigheid is en iets wat iedereen zou moeten oefenen, is het ook nuttig om te weten welke soorten onderwerpen gewoonlijk in de klas worden bestudeerd.

In de wereld van business intelligence (SOI) van vandaag de dag is het gebruikelijk geworden om kennis in verschillende disciplines en in meerdere bedrijfstakken te evalueren. Zo onderzochten Markowitz en Norton in een recent artikel in Harvard Business Review onderwerpen die voor bedrijven van belang zijn op tactisch, strategisch en operationeel niveau. Binnen elk van deze onderwerpen waren er vier discrete onderwerpen: Strategie, Tactiek, Moderne Technologie, en Vraag van de Klant. Zij categoriseerden onderwerpen in vier hoofdcategorieën: strategisch, interne processen, concurrerende marketing, en klantenbehoeften. Binnen deze categorieën verdeelden zij de onderwerpen verder in vier aanvullende subonderwerpen: menselijke factoren, leiderschap, procesverbeteringen en technologische updates.

Deze kernonderwerpen bieden het kader voor kennismanagementstrategieën. Met het oog hierop beginnen veel organisaties kennisbeheersoftware te gebruiken om informatie over hun verschillende disciplines en industrieën te verzamelen en te organiseren, en deze informatie vervolgens te evalueren in het licht van hun specifieke doelstellingen. De kennismanagementsoftware stelt hen in staat de meest dringende vragen, kwesties of belangrijke onderwerpen in relatie tot hun bedrijfsstrategie te identificeren, en vervolgens die gebieden te onderzoeken met gegevens, onderzoek en expertise uit hun eigen bedrijf of externe bronnen. Door gebruik te maken van de beschikbare tools en kennismanagementplatforms kunnen executives snel en efficiënt de meest urgente issues vinden en aanpakken die hun bedrijf raken.

Contact